M10

FIŞA MĂSURII

SPRIJINIREA CREĂRII DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE NEAGRICOLE – CODUL MASURII – M10/6A

Tipul măsurii: ☐ INVESTIȚII

☐ SERVICII

☒ SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL

Analiza diagnostic a teritoriului GAL Calafat indica faptul ca din populația totală de 89.939 de locuitori, mai mult de două treimi (71,2% – 64.078 de persoane) au desfășurat activități economice în cadrul exploatațiilor agricole. Prin această măsură se urmăreşte diversificarea economiei din teritoriul GAL Calafat prin cresterea numarului de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol, prin dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca, prin reducerea saraciei. Sunt promovate, aşadar, legături inter-sectoriale ȋmpreună cu ocuparea şi antreprenoriatul ȋn vederea reducerii fluctuaţiilor ocupării sezoniere ale forţei de muncă şi a sărăciei.

Prezenta măsura contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare rurală, conform art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: c). obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.

Măsura de faţă are ca obiective specifice: sprijinirea sectorului non-agricol din teritoriul GAL Calafat; ȋnfiinţarea de noi activităţi economice; crearea de noi activităţi non-agricole pentru micii ȋntreprinzători din teritoriul GAL.

Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, precum şi la prioritatea P6 din cadrul SDL.

Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Nu in ultimul rand, masura contribuie la domeniul de interventie 6A de la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 si 6A din SDL.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, legate de inovare, de protecția mediului, schimbari climatice în conformitate cu art. 5 din regulamentul amintit, astfel:

Inovare: Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol pentru practicarea acelor activităţi sau servicii care sunt deficitare în comunele din teritoriul GAL. Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării prin activităţile economice dezvoltate in domenii deficitare, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. Diversificarea activităţilor economice în teritoriile GAL va deschide noi oportunităţi şi posibilităţi pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind astfel atractivitatea satelor româneşti.

Protecția mediului: Măsura incurajeaza actiunile de protejare si conservare a mediului inconjurator si a resurselor naturale. De exemplu, activitățile de agroturism sprijinite vor viza practicarea unui turism responsabil, care să evite degradarea zonelor naturale sensibile si sa promoveze biodiversitatea și generarea de venituri pentru populatie.

Schimbarile climatice: Masura incurajeaza actiunile ce vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile.

  • SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.5 prin faptul că M10/ 6A contribuie la obiectivele transversale.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura ar putea fi complementara cu alte masuri din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri ar putea fi inclusi in categoria de beneficiari directi/ indirecti ai urmatoarelor masuri: M2/ 1A, M3/ 2A, M11/6 B. Microintreprinderile, intreprinderile mici, existente sau nou-infiintate, neagricole, precum si fermierii sau membrii unor gospodarii agricole vor putea fi inclusi in parteneriatele care promoveaza cooperarea in cadrul M2/1A, se vor putea numara si printre aceia care realizeaza investitii in sectorul agricol prin M3/2A, si, de asemenea, vor beneficia de facilitatile de utilitate publica implementate prin M11/6B, respectiv de tipurile de infrastructura la scara mica, investitii asociate patrimoniului cultural si natural etc.

  • SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.1 prin faptul că beneficiarii directi ai M10/6A sunt inclusi in categoria de beneficiari directi/indirecti ai M2/ 1A, M3/ 2A, M11/6B.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: masura contribuie la prioritatea P6, prioritate la care contribuie si urmatoarele masuri M9/6A, M11/6B, M12/6B.

  • SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.2 prin faptul că M10/6A impreuna cu M9/6A, M11/6B si M12/6B contribuie la prioritatea P6.

2.Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii se reflectă ȋn stimularea potenţialului resurselor locale, ȋn diversificarea economică prin crearea de activităţi economice şi creşterea numărului de ȋntreprinderi, ȋn crearea de locuri de muncă, ȋn ridicarea nivelului de trai al populaţiei, ȋn dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-economice ale teritoriului GAL Calafat, ȋn particular, şi la nivel de regiune, ȋn general.

3.Trimiteri la alte acte legislative

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; R (UE) nr. 1407/2013; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02; Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate; Ordonanță de Urgență nr. 44/2008; Ordonanța de Urgență nr. 142/2008.

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, autorizati cu statut minim de PFA, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima data, precum si microintreprinderile si intreprinderile mici existente care isi propun activitati non-agricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin (orice persoana fizica sau juridica sau orice grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de forma juridica acordata grupului si membrilor sai in temeiul legislatiei in vigoare, poate fi considerat membru al unei gospodarii agricole, cu exceptia lucratorilor agricoli), microîntreprinderi și întreprinderi mici noi (start-ups).

5.Tip de sprijin

Sprijin forfetar care nu depășeste limitele cuantumului stabilite în PNDR, pentru finanțarea de noi activități non-agricole pe baza unui plan de afaceri.

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Tipuri de acţiuni eligibile

-Activităţile prevăzute pentru ȋndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri, indiferent de natură.

Tipuri de acţiuni neeligibile

-Nu au fost prevazute.

7.Condiţii de eligibilitate

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

-Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri a cărei implementare trebuie să ȋnceapă ȋn cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijn;

-Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin măsură;

-Proiectul trebuie să se realizeze în teritoriul GAL;

-Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standardele impuse de legislația națională și europeană, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului.

8.Criterii de selecţie

Principiile ȋn ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele:

-principiul implementarii unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu etc;

-principiul protectiei mediului inconjurator in sensul prioritizarii acelor proiecte care includ actiuni ce vizeaza acest aspect;

-principiul utilizarii energiei din surse regenerabile;

-principiul cooperarii, in sensul prioritizarii acelor proiecte ai caror beneficiari directi participa la actiunile de cooperare promovate de GAL in sensul art.35 din Reg(UE) 1305/2013;

-principiul diversificării activităţii agricole a fermierilor către activităţi non agricole;

-principiul sectorului prioritar;

-alte criterii ȋn acord cu specificul teritoriului.

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar ȋn faza de implementare a SDL.

9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect pe o perioadă de maxim 5 ani, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism.

Sprijinul se va acorda sub formă de primă, în două tranşe astfel:

• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;

• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși 5 ani de la semnarea deciziei de finanțare.

10.Indicatori de monitorizare

Indicatorii stabiliti sunt urmatorii:

-numar de proiecte sprijinite, 3;

-numar de proiecte care includ teme de mediu/clima, minim 1;

-numar de proiecte care promoveaza inovarea, minim 1;

-valoare cheltuieli publice efectuate, 150.000 euro;

-număr de locuri de muncă create, minim 2.

  • SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.4 prin faptul că M10/6A contribuie la crearea de locuri de munca.