M11

FIŞA MĂSURII

SPRIJINIREA INVESTITIILOR DE UTILITATE PUBLICA SI A SERVICIILOR LOCALE PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICA SI SOCIALA A TERITORIULUI GAL CALAFAT – CODUL MASURII – M11/6B

Tipul măsurii:☒ INVESTIȚII

☒ SERVICII

☐ SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL

Prin această măsură sunt finanţate intervenţii care să stimuleze creşterea şi să promoveze sustenabilitatea socio-economică şi de mediu a teritoriului GAL Calafat, prin dezvoltarea infrastructurii locale şi a serviciilor de bază, precum şi prin reȋnnoirea satelor şi prin activităţile de restaurare şi modernizare a patrimoniului natural şi cultural şi al peisajului rural. Conform analizei diagnostic si SWOT, in teritoriul GAL Calafat infrastructura edilitara este slab dezvoltata sau chiar inexistenta. Asadar, 6 localitati nu au acces la sistemul de alimentare cu apa, 15 localitati nu au canalizarea publica, nicio localitate nu are retea de termoficare sau de alimentare cu gaze. Infrastructura scolara este reprezentata de 18 unitati adresate invatamantului primar si gimnazial si 5 licee, in timp ce structurile prescolare sau tip after-school sunt slab dezvoltate. Pe de alta parte, exista in teritoriul GAL resurse de patrimoniu natural si cultural care pot fi valorificate in scop turistic si de protejare si constientizare a aspectelor ce tin de mediul inconjurator. Alaturi de cele 3 situri Natura 2000, sunt prezente 39 de monumente istorice atestate de Ministerul Culturii. Se incurajeaza, prin urmare, investiţiile ȋn infrastructură la scară mică impreuna cu promovarea utilizării energiei din surse regenerabile şi economisirii de energie, sensibilizarea ecologică cu scopul ȋmbunătăţirii calităţii vieţii şi creşterii performanţei de mediu a teritoriului GAL.

Prezenta măsura contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare rurală, conform art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: c). obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.

Măsura de faţă are ca obiective specifice: dezvoltarea echilibrata a teritoriului GAL Calafat; dezvoltarea infrastructurii la scara mica de utilitate publică; accesibilizarea serviciilor locale de interes public; dezvoltarea infrastructurii de agrement de uz public; conservarea patrimoniului cultural si natural.

Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, precum şi la prioritatea P6 din cadrul SDL.

Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Nu in ultimul rand, masura contribuie la domeniul de interventie 6B de la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 si 6B din SDL.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, legate de inovare, de protecția mediului, de schimbarile climatice în conformitate cu art. 5 din regulamentul amintit, astfel:

Inovare: Masura incurajeaza folosirea si transferul de idei, produse sau tehnologii la nivelul actiunilor ce vizeaza dezvoltarea teritoriului GAL, a infrastructurii si serviciilor publice locale. Un teritoriu armonios permite mai departe dezvoltarea si incurajarea spiritului antreprenorial si inovator si sprijina noile generatii in a sesiza noi oportunitati si a implementa solutii inovative.

Protecția mediului: Măsura incurajeaza actiunile de protejare si conservare a resurselor naturale, de educare a populatiei in spiritul protejarii mediului si a dezvoltarii ecologice prin inovare.

Schimbarile climatice: Masura incurajeaza actiunile ce vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile.

 • SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.5 prin faptul că M 11/6B contribuie la obiectivele transversale.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura este complementara cu alte masuri din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri sunt inclusi in categoria de beneficiari directi/indirecti ai urmatoarelor masuri: M2/1A, M12/6B. Comunele, ONG-urile, si celelalte entitati private beneficiare ale M11/6B se vor putea numara printre beneficiarii M2/1A putand face parte din parteneriatele de cooperare promovate prin acea masura si, de asemenea, se vor putea numara printre beneficiarii care realizeaza investitii in infrastructura sociala.

 • SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.1 prin faptul că beneficiarii directi ai M11/6B sunt inclusi in categoria de beneficiari directi/indirecti ai M2/ 1A si M12/6B.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: masura contribuie la prioritatea P6, prioritate la care contribuie si urmatoarele masuri M9/6A, M10/6B, M12/6B.

 • SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.2 prin faptul că M11/6B impreuna cu M9/6A, M10/6A si M12/6B contribuie la prioritatea P6.

2.Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii se reflectă ȋn stimularea potenţialului resurselor locale, ȋn ȋmbunătăţirea calităţii vieţii si a imaginii teritoriului GAL, ȋn crearea de locuri de muncă, ȋn ridicarea nivelului de trai al populaţiei inclusiv din punct de vedere al beneficiilor de mediu, ȋn dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-economice ale teritoriului GAL Calafat, ȋn particular, şi la nivel de regiune, ȋn general.

3.Trimiteri la alte acte legislative

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000; Directiva 91/271/CEE; Directiva 98/83/EC; R (UE) nr. 1407/2013; R(UE) nr. 1303/2013; R (UE) nr. 480/2014; R (UE) nr. 808/2014; Ordonanța Guvernului nr. 43/1997; Legea nr. 1/2011; Hotărârea Guvernului nr. 866/2008; Legea nr. 263/2007; Legea nr. 215/2001; Legea nr. 422/2001; Legea nr 489/2006; Hotărârea de Guvern nr 26/2000; Ordinul nr. 2260 din 18 aprilie 2008; Legea nr. 143/2007.

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

Comunele și asociațiile acestora, ONG-uri, unități de cult pentru investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, pentru investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, conform legislatiei in vigoare.

5.Tip de sprijin

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv art.67, Reg (UE)1303/2013.

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Tipuri de acţiuni eligibile

-Elaborarea si actualizarea planurilor de dezvoltare a localitatilor din aria de aplicabilitate LEADER si de dezvoltare a serviciilor de baza oferite de acestea, inclusiv ale planurilor de protectie si gestionare legate de zonele Natura 2000 si de alte zone cu inalta valoare naturala;

-Investitii in crearea, imbunatatirea si extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scara mica, inclusiv investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii energiei, precum cele enumerate in continuare si nu numai:

 • Infrastructură rutieră de interes local și infrastructură de apă/apă uzată: construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă/ rețelei publice de apă uzată/ construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local;
 • Facilitati pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile precum retele de energie electrica si termica, gaze etc;
 • Infrastructură educațională: înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor; extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol;
 • Infrastructură socială: înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor;

-Investitii in crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei, inclusiv a celor de agrement si nu numai, precum cele enumerate in continuare si nu numai:

 • Piete locale, centre comunitare pentru asigurarea a diverse tipuri de servicii;
 • Servicii de transport public utilizand mijloace alternative;
 • Facilitati care sa sustina imbatranirea activa;

-Investitii de uz public in infrastructura de agrement, in informarea turistilor si in infrastructura turistica la scara mica, precum cele enumerate in continuare si nu numai:

 • Semnalizarea siturilor turistice;
 • Constructia/modernizarea centrelor de informare turistica, informare si ghidare a vizitatorilor, constructia de adaposturi si facilitati legate de turismul local;
 • Implementarea de servicii e-rezervare;

-Studii/investitii asociate cu intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural si natural, al peisajelor si al siturilor de inalta valoare naturala, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum si actiuni de sensibilizare ecologica, precum cele enumerate in continuare si nu numai:

 • Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, respectiv restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local: construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale; restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale; modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale;
 • Actiuni de conservare a patrimoniului imaterial cum ar fi muzica, foclor, etnologie;
 • Actiuni de informare, sensibilizare si promovare a zonelor protejate si asupra unor trasee tematice nou create sau existente;
 • Actiuni de inventariere a siturilor de patrimoniu cultural si natural;
 • Actiuni de restaurare a ecosistemelor naturale, a zonelor cu valoare naturala ridicata, inclusiv restaurare/ creare de zone salbatice;
 • Actiuni pentru creare de retele regionale Natura 2000;

-Investitii orientate spre transferul activitatilor si transformarea cladirilor sau a altor instalatii aflate in interiorul sau in apropierea localitatilor GAL, in scopul imbunatatirii calitatii vietii sau al cresterii performantei de mediu a asezarii respective;

-Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții – montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.

Tipuri de acţiuni neeligibile

-Investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile care intră sub incidența proiectelor regionale finanțate prin POS Mediu;

-Investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile care fac parte din aglomerări sub 2.000 l.e. (conform Directivei 91/271/CEE, este necesară și o tratare corespunzătoare pentru aglomerările cu mai puțin de 2.000 l.e. Având în vedere că acest tip de aglomerare are o capacitate economică limitată, în situații excepționale poate fi acordat sprijin, în conformitate cu master planurile și pe baza unei justificări tehnice și economice întemeiate, doar pentru sistemele centralizate, excluzând sistemele de tratare individuale).

7.Condiţii de eligibilitate

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

-Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin măsură;

-Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;

-Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;

-Proiectul trebuie să se realizeze în teritoriul GAL;

-Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;

-Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;

-Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia;

-Investiția în infrastructura de apă /apă uzată trebuie să se realizeze în localități care fac parte din aglomerări între 2.000 – 10.000 l.e. (conform Directivei 91/271/CEE, este necesară și o tratare corespunzătoare pentru aglomerările cu mai puțin de 2.000 l.e. Având în vedere că acest tip de aglomerare are o capacitate economică limitată, în situații excepționale poate fi acordat sprijin, în conformitate cu master planurile și pe baza unei justificări tehnice și economice întemeiate, doar pentru sistemele centralizate, excluzând sistemele de tratare individuale);

-Investiția în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master Planurile aprobate pentru apă/apă uzată;

-Proiectul de investiții în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să dețină avizul Operatorului Regional ce atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru soluția de funcționare;

-Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există;

-Investiția din patrimoniul cultural trebuie introdusa în circuitul turistic, la finalizarea acesteia.

8.Criterii de selecţie

Principiile ȋn ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele:

-principiul implementarii unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu etc;

-principiul protectiei mediului inconjurator in sensul prioritizarii acelor proiecte care includ actiuni ce vizeaza acest aspect;

-principiul utilizarii energiei din surse regenerabile;

-principiul cooperarii, in sensul prioritizarii acelor proiecte ai caror beneficiari directi participa la actiunile de cooperare promovate de GAL in sensul art. 35 din Reg (UE) 1305/2013;

-principiul potențialului turistic si a valorii culturale, în sensul prioritizării proiectelor în localitățile cu potențial turistic si prezenta solida a infrastructurii de patrimoniu;

-principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, a zonelor turistice, a investițiilor sociale, accesibilizarea altor investiții finanțate din fonduri europene;

-alte criterii ȋn acord cu specificul teritoriului.

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar ȋn faza de implementare a SDL.

9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit si de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.

Valoarea sprijinului public nerambursabil nu va depasi 200.000 euro.

Valoarea totala a proiectului nu va depasi 400.000 euro.

10.Indicatori de monitorizare

Indicatorii stabiliti sunt urmatorii:

-numar de proiecte sprijinite, minim 6;

-populaţie netă care beneficiază de infrastucturi/servicii ȋmbunătăţite, 22.484 de persoane;

-numar de proiecte care includ teme de mediu/clima, minim 1;

-numar de proiecte care promoveaza inovarea, minim 1;

-valoare cheltuieli publice efectuate, 1.052.193 euro;

-număr de locuri de muncă create, 2.

 • SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.4 prin faptul că M11/6B contribuie la crearea de locuri de munca.