M12

FIŞA MĂSURII

INFRASTRUCTURA SOCIALA PENTRU COMUNITĂŢILE MARGINALIZATE/ CU RISC DE SĂRĂCIE/ EXCLUZIUNE SOCIALĂ, IMPLICIT MINORITATI ETNICE DIN TERITORIUL GAL CALAFAT – CODUL MASURII – M12/6B

Tipul măsurii:☒ INVESTIȚII

☐ SERVICII

☐ SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL

Măsura are ca scop promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, inclusiv integrarea minoritatilor locale de pe teritoriul GAL Calafat. In cadrul analizei diagnostic si SWOT au fost identificate o serie de  puncte slabe în ceea ce privește comunitățile marginalizate, cu risc de sărăcie sau excluziune socială: prezenta a diverse categorii de populatie afectată de sărăcie şi de excluziune socială precum copii si tineri, batrani, femei, someri, persoane cu dizabilitati, minoritati etnice; proces accentuat de imbatranire; nivel scazut de trai, acces redus la utilitati si servicii superioare; nivel redus de educatie si rate ridicate de abandon scolar; rata scazut de ocupare si oportunitati reduse de angajare. Pe grupe de varsta, populatia de la nivelul teritoriului GAL se prezinta astfel: 0-24 de ani: 24.321, 25-64 de ani: 50.201, peste 65 de ani: 18.441. Pe sexe, distributia populatiei din teritoriul GAL este echilibrata. Conform datelor disponibile din Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2011, structura populației în funcție de etnie arată prezența populației rome (4,6% – 4.146 de persoane) în cadrul teritoriului, cele mai mari comunități etnice în raport cu populația totală a localităților regasindu-se în Caraula, Vârtop și Cetate. Pe de alta parte, teritoriul GAL prezinta institutii de invatamant, unitati medicale, camine culturale, insa, in linii mari, infrastructura sociala ramane insuficient dezvoltata. Astfel, masura de fata vine in intampinarea nevoilor comunitatilor marginalizate, cu risc de saracie sau excluziune sociala, sprijinind investitii in infrastructura sociala la nivelul careia se vor putea desfasura diverse tipuri de servicii sociale conform legislatiei in vigoare, adresate acestor comunitati. Va fi combatuta orice forma de segregare.

Pentru asigurarea sustenabilitatii investitiei, beneficiarul acestei masuri va face uz de surse de finantare proprii sau va accesa alte surse de finantare, precum Programul Operational Capital Uman 2014-2020, prin obiectivul specific 5.2. Apelul pentru proiectele de infrastructura sociala va fi lansat cu prioritate.

Proiectele de infrastructură socială vor asigura funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale.

  • SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 3.1 prin faptul că M12/6B este o masura dedicata investitiilor in infrastructura sociala.
  • SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 3.2 prin faptul că M12/6B este o masura dedicata actiunilor pentru integrarea minoritatilor locale.

Prezenta măsura contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare rurală, conform art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: c). obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.

Măsura de faţă are ca obiective specifice: dezvoltarea infrastructurii sociale; facilitarea accesului la servicii sociale comunitatilor marginalizate, cu risc de saracie sau excluziune sociala; dezvoltarea unor instrumente de incluziune socială, implicit integrarea minoritatilor; reducerea saraciei.

Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, precum şi la prioritatea P6 din cadrul SDL.

Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Nu in ultimul rand, masura contribuie la domeniul de interventie 6B de la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 si 6B din SDL.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, legate de inovare, de protecția mediului, schimbari climatice, în conformitate cu art. 5 din regulamentul amintit, astfel:

Inovare: Masura incurajeaza folosirea si transferul de idei, produse sau tehnologii la nivelul actiunilor ce vizeaza dezvoltarea infrastructurii sociale si serviciilor sociale pentru comunitatile marginalizate. Inovarea socială presupune promovarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale sau crearii unora noi, inexistente in teritoriul GAL. În contextul prezentei masuri, temele de inovare socială ar putea implica: crearea și consolidarea de parteneriate relevante pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile marginalizate, în risc de sărăcie sau excluziune sociala; identificarea unor soluții practice, viabile, inovative de a răspunde problemelor identificate, bazate inclusiv pe valorificarea de bune practici a nivel național sau din alte state membre; metode inovative de implicare activă a membrilor comunității in operațiunile sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din societate/ etnice.

Protecția mediului: Măsura incurajeaza actiunile de protejare si conservare a resurselor naturale, de educare a populatiei in spiritul protejarii mediului si a dezvoltarii ecologice prin inovare, de utilizare a materialelor prietenoase cu mediului inconjurator si a unui management corespunzator al deseurilor.

Schimbarile climatice: Masura incurajeaza actiunile ce vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile.

  • SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.5 prin faptul că M 12/6B contribuie la obiectivele transversale.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura ar putea fi complementara cu alte masuri din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri ar putea fi inclusi in categoria de beneficiari directi/indirecti ai urmatoarelor masuri: M2/ 1A, M11/6B. Asadar, comunele ONG-urile si celelalte entitati private, beneficiare ale acestei masuri, se vor putea numara printre beneficiarii M2/1A care promoveaza parteneriatele si cooperarea, si, de asemenea, se vor putea numara printre beneficiarii M11/6B care realizeaza investitii de utilitate publica spre a consolida si imbunatati teritoriul GAL.

  • SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.1 prin faptul că beneficiarii directi ai M12/6B sunt inclusi in categoria de beneficiari directi/indirecti ai M2/ 1A, M11/6B.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: masura contribuie la prioritatea P6, prioritate la care contribuie si urmatoarele masuri M9/6A, M10/6A, M11/6B.

  • SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.2 prin faptul că M12/6B impreuna cu M9/6A, M10/6A si M11/6B contribuie la prioritatea P6.

2.Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii este dată de mai multe aspecte: dezvoltarea capacității resursei umane în ceea ce privește furnizarea de servicii sociale in sensul ca prin implementarea proiectelor din această măsură se vor crea echipe specializate și eficiente care să furnizeze servicii sociale în teritoriu, ceea ce va facilita dezvoltarea acestora pe orizontal sau pe vertical; diversificarea activităților din teritoriu in sensul ca infrastructurile sociale create vor dezvolta activitati lucrative din punct de vedere economic functionand ca un catalizator local pentru alte afaceri situate mai sus sau mai jos pe lanțul valoric; dezvoltarea unui teritoriu cu o identitate locală mai omogenă și puternică prin favorizarea incluziunii sociale, implicit a integrarii grupurilor cultural-etnice, întărindu-se astfel ideea de o singură comunitate și de identitate locală.

3.Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale; Legea nr. 219/2015 privind economia socială; Legea nr. 215/2001; HG nr. 26/2000; Ordinul 2126/2014.

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

Beneficiari directi: Comunele și asociațiile acestora, ONG-uri, intreprinderi sociale, parteneriate public-private, parteneriate ale autoritatilor locale cu actori sociali relevanti, furnizori de servicii sociale in conditiile legii.

Beneficiari indirecti: Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială în care există populație aparținând minorităților etnice, personalul din cadrul serviciilor create/dezvoltate de la nivelul comunității.

5.Tip de sprijin

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv art.67, Reg(UE)1303/2013.

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Tipuri de acţiuni eligibile

-Investitii in crearea, imbunatatirea si extinderea infrastructurii sociale, precum se prezinta in continuare:

  • Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor comunitare pentru servicii sociale. În cadrul centrelor comunitare  pot fi asigurate următoarele servicii, de exemplu:

üintegrare/reintegrare socială (activități de informare, de consiliere sociala, de educație extracurriculară, facilitare acces pe piața muncii, la locuință, la servicii medicale și de educație, la servicii de formare și reconversie profesională, activități de orientare vocațională, terapii diverse, activități de socializare si petrecere a timpului liber, activități de voluntariat, activitati de creştere a accesului și participării la educaţia timpurie/ învățământ primar și secundar şi reducerea părăsirii timpurii a școlii etc);

ürecuperare/ reabilitare funcțională (ședințe de psihoterapie, kinetoterapie, terapie prin masaj, hidroterapie, termoterapie, balneoterapie, fizioterapie, terapii de relaxare etc);

üsupravegherea și menținerea sănătății (asigurarea monitorizării stării de sănătate a beneficiarilor, precum și acordarea unor servicii medicale de îngrijire, servicii de permanență și asistență medicală primară comunitară; servicii de consultație și tratament stomatologic; servicii de analize medicale de laborator, servicii de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu);

üalte servicii de suport (servicii de asigurare a unei mese calde, servicii de transport, servicii de igienă personală – centrul va deține spații igienico-sanitare: săli de dușuri separate pe sexe și băi, dotate cu echipamente pentru alimentare cu apă caldă și rece etc).

-Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții – montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.

Toate serviciile oferite prin aceste proiecte, fie ele în cadrul unei infrastructuri înființate/dotate, fie în cadrul campaniilor implementate de către solicitanți vor fi gratuite și accesibile tuturor persoanelor din teritoriu, nediscriminatoriu pe baza niciunui criteriu.

Tipuri de acţiuni neeligibile

Investitii in infrastructuri sociale de tip rezidential.

7.Condiţii de eligibilitate

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

-Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin măsură;

-Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;

-Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;

-Proiectul trebuie să se realizeze în teritoriul GAL;

-Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia.

8.Criterii de selecţie

Principiile ȋn ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele:

-principiul implementarii unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu etc;

-principiul protectiei mediului inconjurator in sensul prioritizarii acelor proiecte care includ actiuni ce vizeaza acest aspect;

-principiul utilizarii energiei din surse regenerabile;

-principiul cooperarii, in sensul prioritizarii acelor proiecte ai caror beneficiari directi participa la actiunile de cooperare promovate de GAL in sensul art. 35 din Reg (UE) 1305/2013;

-principiul relevantei proiectului si a magnitudinii problemei in sensul prioritizarii acelor proiecte in care problema se manifesta in randul unui numar mai mare de persoane din comunitatile marginalizate;

-alte criterii ȋn acord cu specificul teritoriului.

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar in faza de implementare a SDL.

9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului public nerambursabil nu va depasi 120.000 euro.

Valoarea totala a proiectului nu va depasi 400.000 euro.

10.Indicatori de monitorizare

Indicatorii stabiliti sunt urmatorii:

-numar de proiecte sprijinite, minim 1;

-populaţie netă care beneficiază de infrastructuri/servicii ȋmbunătăţite, 11.242 persoane;

-numar de proiecte care includ teme de mediu/clima, minim 1;

-numar de proiecte care promoveaza inovarea, minim 1;

-valoare cheltuieli publice efectuate, 120.000 euro;

-număr de locuri de muncă create, 0.