M8

FIŞA MĂSURII

SPRIJINIREA APLICARII SCHEMELOR DE CALITATE PENTRU PRODUSELE AGRICOLE SI AGROALIMENTARE DIN TERITORIUL GAL CALAFAT – CODUL MASURII – M8/3A

Tipul măsurii:☐ INVESTIȚII

☐ SERVICII

☒ SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL

Această măsură asigură sprijin fermierilor şi grupurilor de fermieri din teritoriul GAL Calafat care participă pentru prima dată la schemele de calitate. In general, participarea fermierilor la schemele de calitate nu este recompensată corespunzător de către piaţă, nici ȋn momentul aderării şi nici ȋn primii ani când alte obligaţii şi costuri sunt impuse acestora. Finanţarea aplicării schemelor de calitate asupra produselor agricole şi agroalimentare va face ca o serie de produse din teritoriul GAL să fie recunoscute ca ȋndeplinind o serie de criterii: specificitatea produsului final prin caracteristicile sale, metodele specifice de cultivare sau productie, calitatea care depaseste standardele comerciale aplicabile produselor de larg consum. Sprijinul vizeaza a-i face pe consumatori conştienţi de existenţa şi caracteristicile anumitor produse care fac obiectul schemelor de calitate naţionale sau europene, avand astfel o serie de calitati. Conform analizei SWOT, in teritoriul GAL Calafat nu exista sustinere a marcilor proprii, locale si nici un sistem de sprijin pentru implementarea notiunilor de marketing pentru produse. Măsura incurajeaza aşadar o mai bună poziţionare a producătorilor atât ȋn activitatea de producţie cât şi pe piaţă odată cu crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea de ansamblu a teritoriului GAL.

  • SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 3.4 prin faptul că M8/3A este o masura dedicata aplicarii schemelor de calitate.

Prezenta măsura contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare rurală, conform art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: a). favorizarea competitivităţii agriculturii.

Măsura de faţă are ca obiective specifice: sprijinirea aplicării schemelor de calitate pentru produsele agricole şi agroalimentare din teritoriul GAL Calafat; cresterea veniturilor; imbunatatirea imaginii anumitor produse agricole si agroalimentare.

Măsura contribuie la prioritatea 3 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, precum şi la prioritatea P3 din cadrul SDL.

Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Nu in ultimul rand, masura contribuie la domeniul de interventie 3A de la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 si 3A din SDL.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, legate de inovare, de protecția mediului în conformitate cu art. 5 din regulamentul amintit.

Inovare: Masura incurajeaza folosirea si transferul de idei, practici sau tehnologii noi. Schemele de calitate reprezinta o noutate pentru teritoriul GAL Calafat, acestea nefiind promovate sau aplicate inainte in randul produselor agricole si agroalimentare locale.  Proiectele selectate prin această măsură vor contribui la stimularea inovării teritoriului prin activitățile noi ce vor fi întreprinse pentru atestarea unor produse și pentru modernizarea exploatațiilor agricole și conformarea lor cu reglementările sanitar – veterinare, pentru siguranţa alimentelor și cele privind igiena produselor alimentare.

Protecția mediului: Măsura sustine grija pentru mediul inconjurator in sensul in care aplicarea schemelor de calitate anumitor produse presupune indeplinirea de catre aceste produse a anumitor criterii precum metode specifice de cultivare sau productie care au in vedere norme de protectie si conservare a mediului. 

  • SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.5 prin faptul că M8/ 3A contribuie la obiectivele transversale.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura este complementara cu alte masuri din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri sunt inclusi in categoria de beneficiari directi/indirecti ai urmatoarelor masuri: M1/1A, M2/ 1A, M3/ 2A, M4/ 2B, M5/ 2A, M6/ 3A, M7/ 3A. Fermierii beneficiari ai acestei masuri vor putea participa la actiunile de formare, informare si demonstrative, vor putea fi inclusi in parteneriate create in cadrul masurii de cooperare si cele legate de organizatiile de producatori, se vor putea numara printre cei care deruleaza investitii in sectorul agricol prin exploatatii de toate categoriile, inclusiv la nivelul sectorului de procesare.

  • SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.1 prin faptul că beneficiarii directi ai M8/3A sunt inclusi in categoria de beneficiari directi/indirecti ai M1/1A, M2/ 1A, M3/ 2A, M4/ 2B, M5/ 2A, M6/ 3A, M7/ 3A.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: masura contribuie la prioritatea P3, prioritate la care contribuie si urmatoarele masuri M6/3A, M7/3A.

  • SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.2 prin faptul că M8/3A impreuna cu M6/3A si M7/3A contribuie la prioritatea P3.

2.Valoarea adăugată a măsurii

Aplicarea schemelor de calitate anumitor produse din teritoriul GAL Calafat va atrage atenţia asupra caracteristicilor şi avantajelor pe care le prezintă respectivele produse, asupra calităţii lor, metodelor utilizate, ȋn special ȋn ceea ce priveşte autenticitatea, standardele şi grija pentru mediul ȋnconjurător, precum şi asupra unor informaţii tehnice despre produse. Astfel, valoarea adaugata a masurii se va reflecta in imbunatatirea imaginii si cresterea competitivitatii sectorului agricol, crearea de locuri de munca, ridicarea nivelului de trai ai populatiei, ameliorarea condiţiilor social-economice ale teritoriului GAL Calafat, ȋn particular, şi la nivel de regiune, ȋn general.

3.Trimiteri la alte acte legislative

R (UE) Nr. 1303/2013; R (UE) Nr. 1307/2013; Reg. (UE) 1151/2012, Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 110/2008, Reg. (CEE) 1601/91, Reg. (UE) 1308/2013.

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

Fermieri şi grupuri de fermieri care participă pentru prima dată la scheme de calitate pentru produse agricole şi agroalimentare.

5.Tip de sprijin

Sprijin forfetar care nu depășeste limitele cuantumului stabilite în PNDR, anual, al cărui nivel se stabileşte ȋn funcţie de nivelul costurilor fixe rezultate din participarea la schemă, pe o perioadă de maxim 5 ani. Costurile fixe se referă la costurile aferente aderării la o schemă de calitate, cotizaţia anuală de participare la schemă, cheltuieli aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificaţiilor schemei.

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Tipuri de acţiuni eligibile

-Acţiuni care asigură participarea pentru prima dată la scheme de calitate pentru produse agricole şi agroalimentare, implicit aderarea la schema de calitate, cotizatia anuala de participare la schema respectiva, cheltuieli aferente controalelor necesare pentru verificarea specificatiilor schemei.

Tipuri de acţiuni neeligibile

-Nu au fost prevăzute acţiuni neeligibile.

7.Condiţii de eligibilitate

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

-Proiectul trebuie să se realizeze în teritoriul GAL;

-Solicitantul trebuie să ȋntocmească o documentaţie tehnică.

8.Criterii de selecţie

Principiile ȋn ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele:

-principiul implementarii unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu etc;

-principiul protectiei mediului inconjurator in sensul prioritizarii acelor proiecte care includ actiuni ce vizeaza acest aspect;

-principiul cooperarii, in sensul prioritizarii acelor proiecte ai caror beneficiari directi participa la actiunile de cooperare promovate de GAL in sensul art. 35 din Reg (UE) 1305/2013;

-principiul nivelului de calificare in sensul prioritizarii acelor proiecte ai caror beneficiari directi participa la actiunile de instruire promovate de GAL in sensul art. 14 din Reg (UE) 1305/2013;

-principiul sectorului prioritar;

-principiul soiului/ rasei autohtone;

-alte criterii ȋn acord cu specificul teritoriului.

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar ȋn faza de implementare a SDL.

9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Cuantumul sprijinului este de maxim 3.000 de euro/an/ exploataţie pe o perioadă de maxim 5 ani.

10.Indicatori de monitorizare

Indicatorii stabiliti sunt urmatorii:

-numar de proiecte sprijinite, minim 1;

-numar de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, minim 1;

-numar de proiecte care includ teme de mediu, minim 1;

-numar de proiecte care promoveaza inovarea, minim 1;

-valoare cheltuieli publice efectuate, 6.000 euro;

-număr de locuri de muncă create, 0.