M9

FIŞA MĂSURII

INCURAJAREA SECTORULUI NON-AGRICOL PRIN DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE LA NIVELUL TERITORIULUI GAL CALAFAT – CODUL MASURII – M9/6A

Tipul măsurii:  ☒ INVESTIȚII

☒ SERVICII

☐ SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL

Prin această măsură se urmăreşte dezvoltarea activităţilor economice in teritoriul GAL Calafat prin sprijinirea investiţiilor ȋn sectorul non-agricol. Dezvoltarea economică este necesară pentru creştere, angajare şi dezvoltare sustenabilă a teritoriului contribuind la o echilibrare a condiţiilor economice şi sociale şi sporind veniturile. In momentul de fata, dupa cum indica analiza diagnostic, economia teritoriului GAL se bazeaza in special pe sectorul serviciilor (45,8% din cifra de afaceri locală este realizată în acest sector economic de către 464 de întreprinderi) și pe sectorul construcțiilor. Microîntreprinderile dețin cel mai important rol în economia locală deoarece dețin cea mai mare cifra de afaceri agregată la nivel local și absorb cea mai mare parte a forței de muncă (37,3%). Pe de alta parte, rata șomajului medie este de 9,6% în anul 2015, existând localități precum Vârtop (27,9) Caraula (25,9%), Seaca de Câmp (23%), Cetate (18,4%) sau Salcia, unde rata șomajul este foarte ridicată în raport cu media națională. Aceasta masura va promova, aşadar, legături inter-sectoriale ȋmpreună cu ocuparea şi antreprenoriatul ȋn vederea reducerii fluctuaţiilor ocupării sezoniere ale forţei de muncă şi a sărăciei.

Prezenta măsura contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare rurală, conform art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: c). obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.

Măsura de faţă are ca obiective specifice: sprijinirea sectorului non-agricol din teritoriul GAL Calafat; dezvoltarea de noi activităţi economice; investiţii pentru microȋntreprinderi şi ȋntreprinderi mici pentru stimularea mediului de afaceri din teritoriul GAL.

Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, precum şi la prioritatea P6 din cadrul SDL.

Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Nu in ultimul rand, masura contribuie la domeniul de interventie 6A de la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 si 6A din SDL.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, legate de inovare, de protecția mediului, schimbari climatice, în conformitate cu art. 5 din regulamentul amintit, astfel:

Inovare: Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol pentru dezvoltarea acelor activităţi sau servicii care sunt deficitare în comunele din teritoriul GAL. Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării prin activităţile economice dezvoltate in domenii deficitare, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. Diversificarea activităţilor economice în teritoriile GAL va deschide noi oportunităţi şi posibilităţi pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind astfel atractivitatea satelor româneşti.

Protecția mediului: Măsura incurajeaza actiunile de protejare si conservare a mediului inconjurator si a resurselor naturale. De exemplu, activitățile de agroturism sprijinite vor viza practicarea unui turism responsabil, care să evite degradarea zonelor naturale sensibile si sa promoveze biodiversitatea și generarea de venituri pentru populatie.

Schimbarile climatice: Masura incurajeaza actiunile ce vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile.

  • SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.5 prin faptul că M9/ 6A contribuie la obiectivele transversale.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura este complementara cu alte masuri din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri sunt inclusi in categoria de beneficiari directi/ indirecti ai urmatoarelor masuri: M2/ 1A, M11/6B. Microintreprinderile, intreprinderile mici, existente sau nou-infiintate, neagricole, precum si fermierii sau membrii unor gospodarii agricole vor putea fi inclusi in parteneriatele care promoveaza cooperarea in cadrul M2/1A, si, de asemenea, vor beneficia de facilitatile de utilitate publica implementate prin M11/6B, respectiv de tipurile de infrastructura la scara mica, investitii asociate patrimoniului cultural si natural etc.

  • SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.1 prin faptul că beneficiarii directi ai M9/6A sunt inclusi in categoria de beneficiari directi/indirecti ai M2/ 1A, M11/6B.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: masura contribuie la prioritatea P6, prioritate la care contribuie si urmatoarele masuri M10/ 6A, M11/ 6B, M12/ 6B.

  • SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.2 prin faptul că M9/6A impreuna cu M10/6A, M11/6B si M12/6B contribuie la prioritatea P6.

2.Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii se reflectă ȋn stimularea potenţialului resurselor locale, ȋn diversificarea economică prin dezvoltarea de activităţi economice şi creşterea numărului de ȋntreprinderi, ȋn crearea de locuri de muncă, ȋn ridicarea nivelului de trai al populaţiei, ȋn dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-economice ale teritoriului GAL Calafat, ȋn particular, şi la nivel de regiune, ȋn general.

3.Trimiteri la alte acte legislative

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; R (UE) nr. 1407/2013; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02; Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate; Ordonanță de Urgență nr. 44/2008; Ordonanța de Urgență nr. 142/2008.

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente  şi nou‐înfiinţate (start‐ups) din teritoriul GAL si fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole  în cadrul întreprinderii deja existente, incadrabile în micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate. (orice persoana fizica sau juridica sau orice grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de forma juridica acordata grupului si membrilor sai in temeiul legislatiei in vigoare, poate fi considerat membru al unei gospodarii agricole, cu exceptia lucratorilor agricoli).

5.Tip de sprijin

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv art.67, Reg (UE)1303/2013.

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Tipuri de acţiuni eligibile

-Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice; producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton etc;

-Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)

-Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi: servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice; servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit; activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc;

-Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement;

-Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.

Tipuri de acţiuni neeligibile

-Achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităţii de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională;

-Producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat;

-Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică.

7.Condiţii de eligibilitate

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

-Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin măsură;

-Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă de minim 3 ani de la ultima plată;

-Proiectul trebuie să se realizeze în teritoriul GAL;

-Solicitantul trebuie să demonstreze viabilitatea economică a investiției;

-Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;

-Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standardele impuse de legislația națională și europeană, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului.

8.Criterii de selecţie

Principiile ȋn ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele:

-principiul implementarii unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu etc;

-principiul protectiei mediului inconjurator in sensul prioritizarii acelor proiecte care includ actiuni ce vizeaza acest aspect;

-principiul utilizarii energiei din surse regenerabile;

-principiul cooperarii, in sensul prioritizarii acelor proiecte ai caror beneficiari directi participa la actiunile de cooperare promovate de GAL in sensul art. 35 din Reg (UE) 1305/2013;

-principiul sectorului prioritar;

-alte criterii ȋn acord cu specificul teritoriului.

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar ȋn faza de implementare a SDL.

9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70% şi poate ajunge la 90% ȋn cazul solicitanților care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism şi pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități non-agricole.

Valoarea sprijinului public nerambursabil nu va depasi 100.000 euro.

Valoarea totala a proiectului nu va depasi 400.000 euro.

10.Indicatori de monitorizare

Indicatorii stabiliti sunt urmatorii:

-numar de proiecte sprijinite, 4;

-numar de proiecte care includ teme de mediu/clima, minim 1;

-numar de proiecte care promoveaza inovarea, minim 1;

-valoare cheltuieli publice efectuate, 400.000 euro;

-număr de locuri de muncă create, minim 3.

  • SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.4 prin faptul că M9/6A contribuie la crearea de locuri de munca.